(Åbo Akademi-inloggning)

STADGAR

 

för

 

Kemistklubben vid Åbo Akademi rf

 

antagna vid möte den 24 februari 1966

 

(justerade den 4 december 1968)

(justerade den 26 april 1972)

(justerade den 21 januari 1981)

(justerade den 16 november 1983)

(justerade den 13 mars 1986)

(justerade den 7 maj 1987)

(justerade den 13 april 1989)

(justerade den 17 november 1994)

(justerade den 17 oktober 1996)

(justerade den 14 november 1996)

(justerade den 16 januari 1997)

(korrigerade enl. Patent- och Registerstyrelsens beslut 17. juni 1998)

(justerade den 10. december 1998)

(justerade den 18 mars 1999)

(justerade den 15 april 1999)

(korrigerade enl. Patent- och Registerstyrelsens beslut 11 maj 2000)

(justerade den 12 december 2002)

(justerade den 15 april 2004)

(justerade den 8 december 2005)

(korrigerade enl. Patent- och Registerstyrelsens beslut 22 mars 2007)

(justerade den 19 november 2009)

(justerad 25 mars 2010)

(justerade 17 april 2014)

(justerade 9 oktober 2018)  

 

 

Kap. I Allmänna stadgar

1 §       Föreningens namn är Kemistklubben vid Åbo Akademi rf, dess hemort Åbo stad.

2 §       Kemistklubben vid Åbo Akademi rf

– är som kollektiv medlem ansluten till Åbo Akademis Studentkår och verkar som specialförening för kemi- och teknikstuderande

– har till uppgift att bland sina medlemmar höja intresset för den kemiska och tekniska vetenskapen och forskningen samt tillvarata sina medlemmars intressen såväl inom som utom Akademin.

 3 §      För fullföljandet av sina uppgifter anordnar klubben möten, föredragningstillfällen, diskussionsaftnar, exkursioner, fester och samkväm, kan upprätthålla en klubblokal, bedriva studieinformation, praktikförmedling, kompendie- och publikationsverksamhet. Klubben kan ta kontakt med andra likartade sammanslutningar och kan till Åbo Akademis myndigheter inlämna framställningar som berör klubben och dess medlemmars intressen.

 

Kap. II Medlemmar

4 §       Klubben kan till Senior Honoris Causa kalla person som genom sin verksamhet i klubbens syfte och anda gjort sig förtjänt därav. Härom äger ordinarie medlemsmöte besluta med tre fjärdedels röstmajoritet. Senior Honoris Causa är ständig medlem och erlägger ingen medlemsavgift. Kallandet till Senior Honoris Causa är klubbens högsta hedersbetygelse.

5 §       Klubben kan till Senior kalla person som vid Åbo Akademi avlagt diplomingenjörsexamen eller magisterexamen inom utbildningsprogrammet kemi. Till Senior kan även kallas person som inom Akademin har eller har haft betydande roll för diplomingenjörsutbildningen eller utbildningsprogrammet kemi antingen som utbildande personal eller inom förvaltningen. Härom äger ordinarie medlemsmöte besluta. Seniorer är ständiga medlemmar och erlägger ingen medlemsavgift.

6 §       Till ordinarie medlem kan klubben anta vid Åbo Akademi studerande inskriven för avläggande av teknologiekandidat- eller diplomingenjörsexamen samt inskrivna för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskaper med huvudämnet kemi eller filosofie magisterexamen med huvudämnet kemi. Studerande som ansöker om medlemskap bör även vara godkänd i ett av styrelsen bestämt kunskapsprov.

            Person, som önskar bli ordinarie medlem i klubben, bör därutöver fullgöra den i arbetsordningen bestämda arbetsplikten samt skriftligen anhålla om medlemskap hos styrelsen. Om tungt vägande skäl föreligger kan styrelsen anta medlem som ej uppfyller ovannämnda krav. Ordinarie medlemmars avgifter till klubben fastställs av april månads ordinarie medlemsmöte. Erhållna rättigheter bevaras.

            Till gulnäbbsmedlemmar kan antas första årets teknik- eller kemistuderande vid Åbo Akademi.

            Till extra medlem kan antas annan studerande vid Åbo Akademi via ansökan till styrelsen med väl motiverad orsak. Styrelsen har rätten att pröva ansökan och fritt besluta om medlemskap.         

7 §       Medlem kan utträda ur klubben genom skriftlig anmälan antingen till styrelsen, direkt till styrelsens ordförande eller genom muntlig anmälan till ordinarie medlemsmötes protokoll. Medlemskap upphör automatiskt då ordinarie medlem avlagt slutexamen. Medlem kan genom beslut av ordinarie medlemsmöte uteslutas ur klubben om hen:

– inom eller utom klubben uppträtt olämpligt eller

– oaktat anmodan underlåtit att inom av styrelse förelagd rimlig tid erlägga sin medlemsavgift till klubben eller att fullgöra annan såsom medlem i föreningen åliggande förpliktelse.

            Beslut angående medlems uteslutande kräver tre fjärdedels röstmajoritet och omröstningen bör ske med slutna röstsedlar.

 

Kap. III Stipendier, utmärkelser och regalier

8 §       Förutom utnämnandet till Senior Honoris Causa och Seniormedlem har klubben andra utmärkelser samt regalier. Om dessa stipuleras i klubbens Reglemente för stipendier och utmärkelser.

 

 

Kap. IV President

 

9 §       Klubbens president väljes bland föreläsare för de studerande angivna i 6 § för en period av tre år.

 

Kap. V Kurator

10 §     Klubbens kurator väljes bland personer som vunnit lärd grad och är knuten till Åbo Akademi. Valet sker på höstterminens första ordinarie medlemsmöte för en period av två år.

 

Kap. VI Styrelsen

11 §     Klubbens angelägenheter handhas av dess styrelse, som består av ordförande, viceordförande, ekonomiser jämte minst tre och högst sju övriga medlemmar. Styrelsen är beslutförd då ordförande eller viceordförande jämte fyra medlemmar är närvarande.

12 §     Styrelseordförande för det kommande verksamhetsåret utses på oktober medlemsmöte bland klubbens ordinarie medlemmar. Styrelseordföranden för det kommande verksamhetsåret innehar en observationspost i den sittande styrelsen till dess avgång, ifall denne inte redan är medlem av den sittande styrelsen.

            Styrelsens övriga medlemmar utses på december månads ordinarie medlemsmöte, benämnt valmöte, bland klubbens ordinarie medlemmar för en tid av ett år. Om mötet så önskar kan till styrelsemedlem väljas person som ej ännu är medlem i klubben. Dock bör ovannämnda person erhålla ordinarie medlemskap så som i paragraf 6 är föreskrivet under verksamhetsperiodens början. Styrelsen inleder sin verksamhet vid kalenderårets början.

13 §     Klubbens namn tecknas ensamt av endera kurator eller ordförande, alternativt av viceordförande gemensamt med en myndig styrelsemedlem.

14 §     Styrelsen bör åtnjuta medlemmarnas förtroende.

Medlemmarna kan vid ett medlemsmöte med enkel majoritet av de avgivna rösterna befria styrelsen eller en styrelsemedlem från sina uppgifter genom att konstatera att styrelsen eller styrelsemedlemmen inte åtnjuter medlemmarnas förtroende.

            En förtroendefråga anhängiggörs genom en motion om misstroende vilken riktas till kuratorsnämnden. Orsakerna till förtroendefrågan ska motiveras skriftligen och tillställas kuratorsnämnden som utan dröjsmål ska delge dem styrelsen kollektivt samt den eller de berörda personerna personligen. Motionen bör vara underskriven av 5 ordinarie medlemmar, som tecken på att motionen har understöd.

            Om medlemmarna konstaterar att styrelsen eller en enskild styrelsemedlem inte åtnjuter medlemmarnas förtroende väljs en ny styrelse eller styrelsemedlem vid samma medlemsmöte, såvida inte medlemsmötets röstberättigade deltagare med absolut majoritet beslutar att bordlägga valet.

 

Kap. VII Axels och Stinas Gamyler

15 §     Axels och Stinas Gamyler är en alumnförening för Kemistklubben vid Åbo Akademi rf och dess uppgift är att:

– fungera som en länk mellan näringslivet och studenterna

– bevara intresset för Kemistklubben och Akademin

– sammanlänka utexaminerade diplomingenjörer och kemister från Åbo Akademi.

 

Kap. VIII Möten

16 §     Medlemsmöten sammankallas en gång i månaden under pågående termin av styrelsen. Kallelse, ur vilken de ärenden som ska behandlas bör framgå, anslås senast tre dagar före mötesdagen på Kemistklubbens anslagstavla.

17 §     Medlemsmöte är beslutfört om det är enligt stadgarna sammankallat.

18 §     Under februari månads ordinarie medlemsmöte, benämnt årsmötet, behandlas följande ärenden:

1) val av ordförande för mötet

2) val av sekreterare för mötet

3) val av två (2) protokolljusterare för mötet

4) den avgående styrelsens års- och kassaberättelse, inventarieförteckning samt revisorernas berättelse

5) fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen

6) övriga till årsmötet hänskjutna eller av årsmötet upptagna ärenden

19 §     Vid april månads ordinarie medlemsmöte fastställs medlemsavgiften för följande läsår.

20 §     Vid december månads ordinarie medlemsmöte, benämnt valmöte, behandlas följande ärenden:

1) fastställande av kommande års verksamhetsplan

2) fastställande av budgeten

3) vart tredje år: val av president

4) val av två (2) revisorer, två (2) revisorssuppleanter samt två (2) lagerrevisorer

5) val av viceordförande

6) val av ekonomiser

7) val av övriga styrelsemedlemmar i den ordning arbetsordningen föreskriver

8) val av medlem till kuratorsnämnden för en period på två år

9) val av övriga funktionärer

10) övriga till valmötet hänskjutna eller av valmötet upptagna ärenden

21 §     Ifall styrelsen eller en styrelsemedlem ämnar avgå ska detta företrädesvis meddelas på medlemsmöte. Nyval ordnas på följande medlemsmöte. Ifall en funktionär ämnar avgå, ska denne meddela om saken till styrelsen så att val av ny funktionär kan göras på följande medlemsmöte. Medlemmarna bör uppmärksammas på val av ny styrelse, styrelsemedlem eller funktionär.

22 §     Extra medlemsmöte sammankallas vid behov av styrelsen eller om en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar yrkar därpå.

23 §     Vid medlemsmöten är endast ordinarie medlem röstberättigad.

 

Kap. IX Lån

24 §     Beslut om upptagande av lån, samt större inkomst- och utgiftsposter fattas endast vid ordinarie medlemsmöte.

 

Kap. X Räkenskaper och revision

25 §     Klubbens räkenskaper ska föras som för god bokföringssed allmänt gäller. Räkenskaperna avslutas årligen den 31 december.

26 §     Granskningen av räkenskaperna och styrelsens förvaltning verkställs av revisorerna så snart bokslut uppgjorts eller annars när revisorerna anse det nödigt.

 

Kap. XI    Kuratorsnämnden

27 §     Kuratorsnämnden består av kurator samt tre medlemmar. Kuratorsnämnden åligger att sammanträda årligen åtminstone före Kemistbaalen och avge utlåtanden om förtjänsttecken, stipendier och utmärkelser. Beslut om vidtagande av disciplinär åtgärd hör även till kuratorsnämndens uppgifter. De disciplinära åtgärder som kuratorsnämnden kan vidta är:

1) varning inför kuratorsnämnden

2) förbud att vistas i klubblokalen, vilket efter en av kuratorsnämndens fastställd tid, dock högst ett år, på skriftlig begäran omprövas

3) varning av kuratorsnämnden inför ordinarie medlemsmöte

4) uteslutning ur klubben. Sådant beslut bör dock stadfästas av ordinarie medlemsmöte som i 7 § är stadgat.

          Beslut om disciplinära åtgärder får icke fattas innan målsägande medlem beretts tillfälle att yttra sig i saken.

 

Kap. XII Stadgeändring och upplösning

28 §   För ändring av dessa stadgar fordras med tre fjärdedels röstmajoritet på två efter varandra följande ordinarie medlemsmöten fattade överenskommande beslut.

29 §   För upplösning av klubben fordras tre fjärdedels röstmajoritet på två efter varandra följande ordinarie medlemsmöten. I fall klubben upplöses tillfaller dess egendom i första hand Åbo Akademis Studentkår och i andra hand annan studentverksamhet.

 

Kap. XIII Särskilda stadganden

30 §     Närmare föreskrifter om stadgarnas tillämpningar och klubbens verksamhet ingår i Arbetsordningen. Beslut om ändring av Arbetsordningen ska fattas med tre fjärdedels röstmajoritet vid ett ordinarie medlemsmöte.

31 §     Beslut om ändring av klubbens Reglemente för stipendier och utmärkelser ska fattas med tre fjärdedels röstmajoritet vid ett ordinarie medlemsmöte.

32 §     I övrigt ska gällande lag om föreningar lända till efterträdelse.