(Åbo Akademi-inloggning)

Organisation

 

Styrelsen

Styrelsen är det verkställande organet för Kemistklubben och består av 7st ordinarie medlemmar. Styrelsen sammankallas av styrelseordföranden ca. en gång per vecka.

Arbetsordningen säger följande om styrelsen:

Styrelsen åligger att
1)leda och organisera klubbens verksamhet
2)förbereda ärenden som skall behandlas på klubbens möten
3)verkställa samtliga mötesbeslut
4)besluta om mindre köp
5)sköta arkivet och förvalta lösöret
6)avgöra ärenden som enligt stadgarna eller arbetsordningen icke ankommer på ordinarie möte, eller ärenden som ordinarie möte befullmäktigat styrelsen att avgöra
7)före årsmötet behandla samtliga till klubbens verksamhet hörande kassaberättelser
8)till årsmötet inlämna års- och kassaberättelse samt inventarieförteckning
9)i samråd med fakultetsråden ansvara för studieinformationen
10)sköta klubbens informationsflöde
11)övervaka samtliga arrangemang som genomförs i Kemistklubbens namn
12)planering av gulnäbbsverksamheten
13)sköta om distributionen av kompendier och i samband härmed förmedla studiematerial
 
 
Styrelseordförande åligger att:
1)sammankalla och leda styrelsemöten och därtill även leda ordinarie samt extra möten
2)övervaka att styrelse, medlemmar och funktionärer fullgör sina åligganden
3)övervaka att beslut verkställs
4)vid förfall av kurator träda i hans ställe
5)fungera som teknologrepresentant i styrelsen för Tekniska Föreningen Finland i det fall att han studerar till diplomingenjör vid Institutionen för Kemiteknik vid Åbo Akademi. Om så inte är fallet verkar följande teknolog i rang som representant.
6)fungera som sekreterare i Axels och Stinas Gamylers styrelse; Axels Industriråd
 
Viceordförande åligger att:
1)följa klubbens verksamhet och bistå styrelseordförande samt vid förfall av denne träda i hans ställe
2)sköta högskolepolitiska ärenden
3)ombesörja alla med korrespondens sammanhängande göromål och ansvara för   bjudningar av föredragshållare till ordinarie möte
4)upprätthålla kontakter till vänföreningar, fakultetsråd och studentkåren
5)sköta Kemistklubbens informationsverksamhet
6)handha Axels och Stinas Gamylers medlemsregister
7)i klubbens regi tillsammans med Programchefen ordna exkursioner
 
Ekonomisern åligger att:
1)inom styrelsen speciellt ägna sig åt ekonomiska frågor
2)indriva klubbens alla fordringar samt inom av styrelsen utsagd tid indriva medlemsavgifterna med hjälp av sekreteraren
3)i god tid före årsmötet sammanställa bokslutet och överlämna det till revisorerna 
4)övervaka den ekonomiska skötseln av Redox, kompendie-verksamheten och övriga projekt, samt i god tid före årsmötet infordra bokslut över dessas ekonomi
5)handha föreningen Axels och Stinas Gamylers ekonomi samt till föreningens årsmöte framlägga ekonomisk redovisning
6)koordinera all anskaffning av medel för klubbens verksamhet och projekt
7)ansvara för kopieringsmaskinen
8)löpande bokföra alla konto- och kassahändelser samt arkivera alla verifikat, såsom kvitton, kontoutdrag och kassarapporter
 
Sekreteraren åligger att:
1)föra protokoll vid ordinarie och extra möten samt vid styrelsemöten
2)sammanställa årsberättelsen till klubbens årsmöte samt till Redox
3)utfärda kallelser och inbjudningar till möten med undantag av styrelsemöten.
4)samla och arkivera publikationer och artiklar för klubbens verksamhet samt ansvara för skötseln av och ordningen i klubbens arkiv och kartotek.
5)förvalta och ansvara för klubbens kanslimaterial
6)sköta om anskaffandet av teknologmössor, halare och eventuella KK-plagg
7)fungera som kontaktperson till gulnäbbar och tutorer
 
Klubbhövdingen åligger att:
1)fungera som Borgrådets ordförande
2)deltaga i kuratorsnämndens möten i disciplinära ärenden som observatör utan rösträtt
3)kontrollera utförandet av arbetsplikten
 
Idrottsministern åligger att:
1)tillsammans med Axels Sportklubb r.f. sköta klubbens motionsverksamhet.
2)vid styrelsemöten föredra ärenden som inte ankommer på övriga styrelsemedlemmar
 
Programchefen åligger att:
1)fungera som Programutskottets ordförande och sammankalla detta utskott till möte
2)ansvara för klubbens programutbud
3)inom styrelsen ägna sig åt kulturella frågor
 
Borgrådet
Borgrådet sköter om Axelborg och består av 6st personer. Klubbhövdingen fungerar som ordförande på borgrådets möten och sitter även med i Kemistklubbens styrelse.
 
Programutskottet
 
Programutskottet är ett arbetsutskott under styrelsen.
Programutskottet har till uppgift att:
1)ordna fester och program för medlemmarnas trivsel och behov.
2)utskottet åligger speciellt att assistera i ordnandet av Kemistbaalen i samråd med Baalmarskalkerna.
3)utskottet utser fanbärare samt fanvakter för de tillfällen då sådana krävs.
4)assistera med praktiska arrangemang på Axels och Stinas Industridag.
 
Kompendiekommittén
 
Kompendiekommittén består av ordförande och kassör. 
Kompendiekommittén åligger att
1)utröna behovet av kompendier och sträva till att utge sådana i den utsträckning som befinns nödvändigt
2)i kompendiefrågor upprätthålla klubbens kontakter med Institutionen för Kemiteknik och Institutionen för naturvetenskaper vid Åbo Akademi
3)vid behov assistera styrelsen i försäljningen av kompendier. Detta främst i början av ny period. 
4)i god tid inlämna bokslut till klubbens ekonomiser
5)regelbundet redogöra för sin verksamhet för styrelsen
6)upprätthålla tentarkivet
 
Valdiktatorn
 
Valdiktatorn åligger att framlägga förslag vid val av samtliga funktionärer. Valdiktatorn arbetar under styrelsen. Företrädesvis väljs till valdiktator en medlem med erfarenhet av klubbens verksamhet. 
Valdiktatorn skall innan val aktivt delta i klubbens verksamhet samt de olika utskottens samt styrelsens möten för att på bästa sätt finna kandidater till samtliga poster.
 
 
Kuratorsnämnden
 
Kuratorsnämnden består av kurator samt två medlemmar. 
 
Kuratorsnämnden åligger att:
1) sammanträda årligen åtminstone före Kemistbaalen och avge utlåtanden om förtjänsttecken, stipendier och utmärkelser. Beslut om vidtagande av disciplinär åtgärd hör även till kuratorsnämndens uppgifter. 
 
De disciplinära åtgärder som kuratorsnämnden kan vidtaga är:
1)varning inför kuratorsnämnden
2)förbud att vistas i klubblokalen, vilket efter en av kuratorsnämndens fastställd tid, dock högst ett år, på skriftlig begäran omprövas
3)varning av kuratorsnämnden inför ordinarie möte
4)uteslutning ur klubben. Sådant beslut bör dock stadfästas av ordinarie möte som i paragraf 7 är stadgat.
 
Övriga
 
Redoxjonerna, som åligger att
1)sköta alla med utgivandet av tidningen förknippade frågor, såväl redaktionella som ekonomiska
2)tillse att Redox kommer ut till Axelnatten
3)avge bokslut för Redox till klubbens ekonomiser
Redoxredaktörerna kan för dessa åligganden utse ett lämpligt antal medhjälpare
 
En webmaster, som ansvarar för klubbens datautrustning och underhållet av klubbens hemsidor på Internet.
 
 
En chefredaktör samt tre redaktörer ansvarar för klubbens medlemsutgåva Tekniska Åtgärder
 
 
Två spexamiraler som ombesörjer de praktiska arrangemangen för Chalmersspexet. Spexamiralerna väljs under december månadsmöte.
 
 
Två baalmarskalker som ordnar Kemistklubbens årsfest i samarbete med programutskottet. Baalmarskalkerna väljs under december månadsmöte.
 
 
Sångledaren och vicesångledaren som åligger att leda sången på Kemistklubbens sitzar.  
 
 
Fotografen och vicefotografen tar hand om fotograferingen på KKs evenemang samt administrerar KKs bildgalleri.
 
 
Kemistklubbens representant(er) i TeknologkommissionenTFiF:s styrelse, TFiF:s Åboavdelnings styrelse samt TFiF:s Teknologutskott. Deltar i möten och sedan rapporterar på månadsmötet.
 
Lagerrevisorerna åligger att vid bokslutsdatum för Kemistklubben och Axelborg revidera respektive lager.
 

ÅK4-ansvarig, som åligger att ansvara för att ÅK4 fullgör sina åligganden, bland dessa inkluderat ASINDA.

 

Evenemang Evenemang feed

Inga aktuella händelser

Händelsekalender Kalender
July - 2024
M T O T F L S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31