(Åbo Akademi-inloggning)

 

STADGAR

 

 

 

för

 

Kemistklubben vid Åbo Akademi r.f.

 

 

antagna vid möte den 24 februari 1966

 

 

(justerade den 4 december 1968)

(justerade den 26 april 1972)

(justerade den 21 januari 1981)

(justerade den 16 november 1983)

(justerade den 13 mars 1986)

(justerade den 7 maj 1987)

(justerade den 13 april 1989)

(justerade den 17 november 1994)

(justerade den 17 oktober 1996)

(justerade den 14 november 1996)

(justerade den 16 januari 1997)

(korrigerade enl. Patent- och Registerstyrelsens beslut 17. juni 1998)

(justerade den 10. december 1998)

(justerade den 18 mars 1999)

(justerade den 15 april 1999)

(korrigerade enl. Patent- och Registerstyrelsens beslut 11 maj 2000)

(justerade den 12 december 2002)

(justerade den 15 april 2004)

(justerade den 8 december 2005)

(korrigerade enl. Patent- och Registerstyrelsens beslut 22 mars 2007)

(justerade den 19 november 2009)

(justerad 25 mars 2010)

(justerade 17 april 2014)

 

                      Kap.  I  Allmänna stadgar

 

 

§ 1                 Föreningens namn är Kemistklubben vid Åbo Akademi r.f., dess hemort Åbo stad.

 

§ 2                 Kemistklubben vid Åbo Akademi r.f.

 

- är som kollektiv medlem ansluten till Åbo Akademis Studentkår och verkar som specialförening för kemi- och teknikstuderande

 

- har till uppgift att bland sina medlemmar höja intresset för den kemiska och tekniska vetenskapen och forskningen samt tillvarataga sina medlemmars intressen såväl inom som utom Akademin.

 

§ 3       För fullföljandet av sina uppgifter anordnar klubben möten, föredragningstillfällen, diskussionsaftnar, exkursioner, fester och samkväm, kan upprätthålla en klubblokal, bedriva studieinformation, praktikförmedling, kompendie- och publikationsverksamhet. Klubben kan ta kontakt med andra likartade sammanslutningar och kan till Åbo Akademis myndigheter inlämna framställningar som berör klubben och dess medlemmars intressen.

 

 

            Kap.  II  Medlemmar

 

 

§ 4       Klubben kan till senior honoris causa kalla person som genom sin verksamhet i klubbens syfte och anda gjort sig förtjänt därav. Härom äger ordinarie möte besluta med tre fjärdedels röstmajoritet. Senior honoris causa är ständig medlem och erlägger ingen medlemsavgift.

 

§ 5       Klubben kan till senior kalla person som vid Åbo Akademi avlagt diplomingenjörsexamen eller filosofiekandidatexamen antingen enligt examensstadgan 1979 inom utbildningsprogrammet kemi eller med vitsordet laudatur eller cum laude approbatur i kemi, ävensom person som är eller har varit lärare vid Akademins kemisk-tekniska, tekniska, matematisk-naturvetenskapliga fakultet, institutionen för Kemiteknik eller institutionen för Naturvetenskap. Härom äger ordinarie möte besluta. Seniorer är ständiga medlemmar och erlägger ingen medlemsavgift.

 

§ 6       Till ordinarie medlem kan klubben antaga vid Åbo Akademi studerande inskriven för avläggande av teknologiekandidat- eller diplomingenjörsexamen samt inskrivna för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskaper med huvudämnet kemi eller filosofie magisterexamen med huvudämnet kemi. Studerande som ansöker om medlemskap bör även vara godkänd i ett av styrelsen bestämt kunskapsprov.

 

            Person, som önskar bli ordinarie medlem i klubben, bör därutöver fullgöra den i arbetsordningen bestämda arbetsplikten samt skriftligen anhålla om medlemskap hos styrelsen. Om tungt vägande skäl föreligger kan styrelsen antaga medlem som ej uppfyller ovannämnda krav. Ordinarie medlemmars avgifter till klubben fastställes av april månads ordinarie möte. Erhållna rättigheter bevaras.

           

§ 7       Medlem kan utträda ur klubben genom skriftlig anmälan hos styrelsen eller dess ordförande eller genom muntlig anmälan till ordinarie mötes protokoll. Medlemskap upphör automatiskt då ordinarie medlem avlagt slutexamen. Medlem kan genom beslut av ordinarie möte uteslutas ur klubben om han:

 

- inom eller utom klubben uppträtt olämpligt eller

- oaktat anmodan underlåtit att inom av styrelse förelagd rimlig tid erlägga sin medlemsavgift till klubben eller att fullgöra annan såsom medlem i föreningen åliggande förpliktelse.

 

            Beslut angående medlems uteslutande kräver tre fjärdedels röstmajoritet och omröstningen bör ske med slutna röstsedlar.

 

 

                      Kap.  III  Förtjänsttecken och klubbmärke

 

 

§ 8       Förtjänsttecken tilldelas person som synnerligen förtjänstfullt verkat inom klubben eller till dess fromma. Förtjänsttecken utdelas av kuratorsnämnden.

 

§ 9       Klubbens märke och band får bäras av person som är eller varit medlem av klubben, samt av person som tilldelats dessa. Dock får ej klubbens märke och band bäras av person som uteslutits ur klubben.

 

 

                      Kap.  IV  President

 

 

§ 10     Klubbens president väljes bland föreläsare för de studerande angivna i §6 för en period av tre år.

 

 

            Kap.  V  Kurator

 

 

§ 11     Klubbens kurator väljes bland personer som vunnit lärd grad och är knuten till Åbo Akademi. Valet sker på höstterminens första ordinarie möte för en period av två år.

 

 

            Kap.  VI  Styrelsen

 

 

§ 12     Klubbens angelägenheter handhas av dess styrelse, som består av ordförande, viceordförande, ekonomiser jämte minst tre och högst sju övriga medlemmar. Styrelsen är beslutförd då ordförande eller viceordförande jämte fyra medlemmar är närvarande. Styrelsen bör åtnjuta medlemmarnas förtroende.

 

§ 13     Styrelseordförande för det kommande verksamhetsåret utses på oktober månadsmöte bland klubbens ordinarie medlemmar. Styrelseordföranden för det kommande verksamhetsåret innehar en observationspost i den sittande styrelsen till dess avgång.

 

            Styrelsens övriga medlemmar utses på december månads ordinarie möte, benämnt valmöte, bland klubbens ordinarie medlemmar för en tid av ett år. Om mötet så önskar kan till styrelsemedlem väljas person som ej ännu är medlem i klubben. Dock bör ovannämnda person erhålla medlemskap så som i paragraf 6 är föreskrivet under verksamhetsperiodens början. Styrelsen inleder sin verksamhet vid kalenderårets början.

 

§ 14     Klubbens namn tecknas endera av kurator, ordförande eller viceordförande gemensamt med en myndig styrelsemedlem.

 

 

 

 

 

 

 

                      Kap.  VII  Axels och Stinas Gamyler

 

 

§ 15     Axels och Stinas Gamyler är en stödförening för Kemistklubben vid Åbo Akademi r.f. och dess uppgift är att:

          - fungera som en länk mellan näringslivet och studenterna

          - bevara intresset för Kemistklubben samt Akademin

          - sammanlänka utexaminerade diplomingenjörer samt kemister från Åbo Akademi. 

         

 

                      Kap.  VIII  Möten

 

 

§ 16     Årsmötet sammankallas inom februari månad av styrelsen. Kallelse, varur de ärenden som skola upptagas bör framgå, anslås senast tre dagar före mötesdagen på Kemistklubbens anslagstavla.

 

§ 17     Årsmötet är beslutfört om det är enligt stadgarna sammankallat.

 

§ 18     Vid årsmötet behandlas följande ärenden:

1) val av ordförande för mötet

2) val av sekreterare för mötet

3) val av tvenne protokolljusterare för mötet

4) den avgående styrelsens års- och kassaberättelse, inventarieförteckning samt revisorernas berättelse

5) fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen

6) övriga till årsmötet hänskjutna eller av årsmötet upptagna ärenden

 

§ 19   Vid april månads ordinarie möte fastställs medlemsavgiften för följande läsår, som börjar på         hösten då utbildningen börjar och slutar på våren då utbildningen slutar.

                     

§ 20               Vid december månads ordinarie möte, benämnt valmöte, behandlas följande ärenden:

1)        vart tredje år: val av president

2)        val av två revisorer, två revisorsuppleanter samt två lagerrevisorer

3)        val av viceordförande

4)        val av ekonomiser

5)        val av övriga styrelsemedlemmar i den ordning arbetsordningen föreskriver

6)        val av medlem till kuratorsnämnden för en period på två år

7)        val av övriga funktionärer

8)        fastställande av budgeten

9)        övriga till valmötet hänskjutna eller av valmötet upptagna ärenden

 

§ 21      Avgår funktionär under mandattiden väljer ordinarie möte ny till mandattidens utgång.

 

§ 22     Ordinarie möte sammankallas en gång i månaden under pågående termin av styrelsen i den ordning som för årsmötet är stadgat.

 

§ 23     Extra möte sammankallas vid behov av styrelsen eller om en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar yrkar därpå.

 

§ 24     Vid mötet är endast ordinarie medlem röstberättigad.

 

 

                     

 

 

 

Kap.  IX  Lån

 

 

§ 25     Beslut om upptagande av lån, samt större inkomst- och utgiftsposter fattas endast vid ordinarie möte.

 

 

                      Kap.  X  Räkenskaper och revision

 

 

§ 26     Klubbens räkenskaper skall föras som för god bokföringssed allmänt gäller. Räkenskaperna avslutas årligen den 31 december.

 

§ 27     Granskningen av räkenskaperna och styrelsens förvaltning verkställes av revisorerna så snart bokslut uppgjorts eller annars när revisorerna anse det nödigt.

 

 

                      Kap.  XI  Kuratorsnämnden

 

 

§ 28     Kuratorsnämnden består av kurator samt två medlemmar. Kuratorsnämnden åligger att sammanträda årligen åtminstone före Kemistbaalen och avge utlåtanden om förtjänsttecken, stipendier och utmärkelser. Beslut om vidtagande av disciplinär åtgärd hör även till kuratorsnämndens uppgifter. De disciplinära åtgärder som kuratorsnämnden kan vidtaga är:

 

1) varning inför kuratorsnämnden

2) förbud att vistas i klubblokalen, vilket efter en av kuratorsnämndens fastställd tid, dock högst ett år, på skriftlig begäran omprövas

3) varning av kuratorsnämnden inför ordinarie möte

4) uteslutning ur klubben. Sådant beslut bör dock stadfästas av ordinarie möte som i paragraf 7 är stadgat.

 

            Beslut om disciplinära åtgärder får icke fattas innan vederbörande medlem beretts tillfälle att yttra sig i saken.

 

 

                      Kap.  XII  Stadgeändring och upplösning

 

 

§ 29     För ändring av dessa stadgar fordras med tre fjärdedels röstmajoritet på tvenne efter varandra följande ordinarie möten fattade överenskommande beslut.

 

§ 30     För upplösning av klubben fordras tre fjärdedels röstmajoritet på tvenne efter varandra följande ordinarie möten. I fall klubben upplöses tillfaller dess egendom Åbo Akademis Studentkår.

 

 

 

                      Kap.  XIII  Särskilda stadganden

 

 

§ 31     Närmare föreskrifter om stadgarnas tillämpningar och klubbens verksamhet ingår i Arbetsordningen. Beslut om ändring av Arbetsordningen skall fattas med tre fjärdedels röstmajoritet vid ett ordinarie möte.

 

§ 32     I övrigt skall gällande lag om föreningar lända till efterträdelse.