(Åbo Akademi-inloggning)

Arbetsordning för

Kemistklubben vid Åbo Akademi r.f.

(justerad 10 december 1998)

(justerad 15 april 1999)

(justerad 11 november 1999)

(justerad 12 oktober 2000)

(justerad 16 november 2000)

(justerad 3 november 2005)

(justerad 17 oktober 2007)

(justerad 19 november 2009)

(justerad 15 december 2010)

(justerad 3 maj 2012)

(justerad 13 november 2014)

(justerad 17 september 2015)

(justerad 18 november 2016)

(justerad 13 april 2017)

 

Kap. I Allmänna bestämmelser

1 §          Kemistklubbens verksamhet är reglerad genom lagen om föreningar, klubbens stadgar samt denna arbetsordning.

2 §          Arbetsordningen innehåller närmare bestämmelser om stadgarnas tillämpning och Kemistklubbens verksamhet.

3 §          I arbetsordningen får det ej ingå stadganden som strider mot lagen om föreningar eller klubbens stadgar.

Kap. II Medlemmar

4 §          Fortlöpande kartotek föres över seniorer honoris causa, seniorer, utdimitterade medlemmar, ordinarie medlemmar samt personer som tilldelats förtjänsttecken eller övriga bland medlemmar utdelade utmärkelser. Kartoteket bör fortlöpande kompletteras med uppgifter om medlemmarnas verksamhet inom klubben, examina samt utdimitterade medlemmars kontaktuppgifter.

Kap. III Möten

5 §          Ordinarie möte bör företrädesvis sammankallas till vardag under den kalendervecka som sammanfaller med den 15:e. Ifall ordinarie möte inte sammankallas under den ovannämnda kalenderveckan bör detta beslutas på föregående ordinarie möte. Dock bör tiden mellan två efterföljande ordinarie möten vara minst två veckor.

6 §          Utöver ärenden som enligt stadgarna och denna arbetsordning ankommer på ordinarie möte, skall följande frågor handläggas av detta

1)        uppdragande av huvudlinjerna för klubbens verksamhet

2)        beslut om större inköp

3)        ärenden som av styrelsen hänskjutits till ordinarie möte

4)        av föregående möte hänskjutna ärenden

7 §          Vid möte äger envar ordinarie medlem en röst. Medlems rösträtt får ej utövas genom ombud.

8 §          Medlem får ej delta i behandling av fråga, där han i saken har ett väsentligt större intresse än andra medlemmar, och om hans enskilda fördel kan vara stridande mot klubbens. Styrelsemedlem eller annan redovisningsskyldig får ej heller delta i val av verksamhetsgranskare för sin förvaltning.

9 §          Omröstning verkställes medelst öppen omröstning, såvida icke minst två röstberättigade medlemmar yrkar på sluten. Personval verkställes dock alltid genom sluten omröstning.

10 §      Faller rösterna lika avgör lotten.

11 §      Ärende som är upptaget på föredragningslistan och vid ordinarie eller extra möte första gången tages till behandling bordlägges om tvenne röstberättigade medlemmar yrkar härpå. Om förnyad bordläggning besluter mötet. Om remiss besluter mötet.

12 §      Beslut i ärende som vid ordinarie möte upptagits till behandling utom föredragningslistan får fattas endast om ärendet enhälligt förklaras brådskande, om ärendet ej förklaras brådskande äger mötet rätt att besluta om det upptas som ordinarie ärende på nästa möte.

13 §      Val eller ändring av stadgarna eller beslut om upptagande av lån, kan ej upptas som brådskande ärende.

14 §      Beslut som strider mot arbetsordningen skall fattas i den ordning som om ändring av arbetsordning är stadgat.

15 §      Beslut träder omedelbart i kraft, såvida ej för något fall annorlunda stadgats eller beslutits.

16 §      Mötesprotokoll omfattar diskussionssammandrag och beslut.

17 §      Mötesprotokoll uppsättes på klubbens anslagstavla i samband med kallelsen till följande möte och justeras på detta möte. Protokollet undertecknas av protokollföraren, samt av mötesordföranden.

18 §      Medlem, som icke instämmer i klubbens beslut, kan vid det möte beslutet fattas anmäla sin avvikande åsikt till protokollet. Medlem, som är frånvarande då beslutet fattas, kan endast låta anteckna sin frånvaro till protokollet vid följande möte.

Kap. IV Presidenten

19 §      Presidenten åligger att utöva överinseende över klubbens verksamhet, särskilt dess förhållande till Åbo Akademis myndigheter. Presidenten bör närvara vid

1)        årsmötet

2)        teknologmössutdelningen

3)        Kemistbaalen

Kap. V Kurator

20 §      Kurator åligger att

1)        övervaka och råda styrelsen i dess arbete

2)        representera klubben utåt och föra dess talan

3)        fungera som ordförande i kuratorsnämnden

Kurator äger rätt att närvara vid styrelsens samt inom klubben verkande utskotts och kommittéers möten och därvid uttala sig.

Kap. VI Styrelsen

21 §      Styrelsen består av ordförande, viceordförande, ekonomiser, sekreterare, klubbhövding,  idrottsminister och programchef.

22 §      Styrelsen åligger att

1)        leda och organisera klubbens verksamhet

2)        förbereda ärenden som skall behandlas på klubbens möten

3)        verkställa samtliga mötesbeslut

4)        besluta om mindre köp

5)        sköta arkivet och förvalta lösöret

6)        avgöra ärenden som enligt stadgarna eller arbetsordningen icke ankommer på ordinarie möte, eller ärenden som ordinarie möte befullmäktigat styrelsen att avgöra

7)        före årsmötet behandla samtliga till klubbens verksamhet hörande kassaberättelser

8)        till årsmötet inlämna års- och kassaberättelse samt inventarieförteckning

9)        i samråd med fakultetsrådet ansvara för studieinformationen

10)    sköta klubbens informationsflöde

11)    övervaka samtliga arrangemang som genomförs i Kemistklubbens namn

12)    planering av gulnäbbsverksamheten

13)    sköta om distributionen av kompendier och i samband härmed förmedla studiematerial

23 §      Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta rösterna förena sig. Faller rösterna lika avgör ordförandes röst.

24 §      Över styrelsebeslut föres protokoll, vilka undertecknas av mötets ordförande och sekreterare.

25 §      Styrelseordförande åligger att:

1)        sammankalla och leda styrelsemöten och därtill även leda ordinarie samt extra möten

2)        övervaka att styrelse, medlemmar och funktionärer fullgör sina åligganden

3)        övervaka att beslut verkställs

4)        vid förfall av kurator träda i hans ställe

5)        fungera som teknologrepresentant i styrelsen för Tekniska Föreningen i Finland i det fall att han studerar till diplomingenjör vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Om så inte är fallet verkar följande teknolog i rang som representant.

6)        fungera som sekreterare i Axels och Stinas Gamylers styrelse; Axels Industriråd

26 §      Viceordförande åligger att:

1)        följa klubbens verksamhet och bistå styrelseordförande samt vid förfall av denne träda i hans ställe

2)        sköta högskolepolitiska ärenden

3)        ombesörja alla med korrespondens sammanhängande göromål och ansvara för   bjudningar av föredragshållare till ordinarie möte

4)        upprätthålla kontakter till vänföreningar, fakultetsråd och studentkåren

5)        sköta Kemistklubbens informationsverksamhet

6)        handha Axels och Stinas Gamylers medlemsregister

7)        i klubbens regi tillsammans med Programchefen ordna exkursioner

27 §      Ekonomisern åligger att:

1)   inom styrelsen speciellt ägna sig åt ekonomiska frågor

2)   indriva klubbens alla fordringar samt inom av styrelsen utsagd tid indriva medlemsavgifterna med hjälp av sekreteraren

3)   i god tid före årsmötet sammanställa bokslutet och överlämna det till verksamhetsgranskarna

4)   övervaka den ekonomiska skötseln av Redox, kompendie-verksamheten och övriga projekt, samt i god tid före årsmötet infordra bokslut över dessas ekonomi

5)   handha föreningen Axels och Stinas Gamylers ekonomi samt till föreningens årsmöte framlägga ekonomisk redovisning

6)   koordinera all anskaffning av medel för klubbens verksamhet och projekt

7)   ansvara för kopieringsmaskinen

8)   löpande bokföra alla konto- och kassahändelser samt arkivera alla verifikat, såsom kvitton, kontoutdrag och kassarapporter

28 §      Sekreteraren åligger att:

1)        föra protokoll vid ordinarie och extra medlemsmöten samt vid styrelsemöten

2)        sammanställa årsberättelsen till klubbens årsmöte samt till Redox

3)        utfärda kallelser och inbjudningar till möten med undantag av styrelsemöten.

4)        samla och arkivera publikationer och artiklar för klubbens verksamhet samt ansvara för skötseln av och ordningen i klubbens arkiv och kartotek.

5)        förvalta och ansvara för klubbens kanslimaterial

6)        sköta om anskaffandet av teknologmössor, halare och eventuella KK-plagg

7)        fungera som kontaktperson till gulnäbbar och tutorer

29 §      Klubbhövdingen åligger att:

1)        fungera som Borgrådets ordförande

2)        deltaga i kuratorsnämndens möten i disciplinära ärenden som observatör utan rösträtt

3)        kontrollera utförandet av arbetsplikten

30 §      Idrottsministern åligger att:

1)        tillsammans med Axels Sportklubb r.f. sköta klubbens motionsverksamhet.

2)        vid styrelsemöten föredra ärenden som inte ankommer på övriga styrelsemedlemmar

31 §      Programchefen åligger att:

1)        fungera som Programutskottets ordförande och sammankalla detta utskott till möte

2)        ansvara för klubbens programutbud

3)        inom styrelsen ägna sig åt kulturella frågor

Kap. VII Funktionärer och kommittéer

32 §      Kompendiekommittén består av ordförande och kassör. Kommittén åligger att

1)        utröna behovet av kompendier och sträva till att utge sådana i den utsträckning som befinns nödvändigt

2)        i kompendiefrågor upprätthålla klubbens kontakter med Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi

3)        vid behov assistera styrelsen i försäljningen av kompendier. Detta främst i början av ny period.

4)        i god tid inlämna bokslut till klubbens ekonomiser

5)        regelbundet redogöra för sin verksamhet för styrelsen

6)        upprätthålla tentarkivet

Över kommitténs ekonomi föres en särskild, från klubbens övriga ekonomi avskild bokföring. Ett eventuellt positivt resultat kan användas till befrämjandet av, Kemistklubben eller Axels Sportklubb r.f. utförd, verksamhet som berör samtliga teknologer samt kemister vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi.

 

33 §      Borgrådet, som är ett arbetsutskott under styrelsen, består av Klubbhövdingen som fungerar som ordförande samt fem till sju (5-7) medlemmar. Borgrådet utses och verkar som i en särskild arbetsordning för Borgrådet är stadgat och arbetar ett kalenderår i sänder.

34 §      Programutskottet, som är ett arbetsutskott under styrelsen, har till uppgift att ordna fester och program för medlemmarnas trivsel och behov.

1)        programutskottet består av Programchefen, som fungerar som utskottets ordförande, värdinna som fungerar som utskottets viceordförande, samt av sex till åtta (6-8) övriga medlemmar.

2)        utskottet åligger speciellt att assistera i ordnandet av Kemistbaalen i samråd med Baalmarskalkerna.

3)        utskottet utser fanbärare samt fanvakter för de tillfällen då sådana krävs.

4)        utskottet assisterar med praktiska arrangemang på Axels och Stinas Industridag.

35 §      Valdiktatorn åligger att framlägga förslag vid val av samtliga funktionärer. Valdiktatorn arbetar under styrelsen. Företrädesvis väljs till valdiktator en medlem med erfarenhet av klubbens verksamhet. Valdiktatorn skall innan val aktivt delta i klubbens verksamhet samt de olika utskottens samt styrelsens möten för att på bästa sätt finna kandidater till samtliga poster.

36 §      Lagerrevisorerna åligger att vid bokslutsdatum för Kemistklubben och Axelborg revidera respektive lager.

37 §      Till funktionärskåren räknas dessutom

1)        En webmaster, som ansvarar för klubbens datautrustning och underhållet av klubbens hemsidor på Internet.

2)        En chefredaktör samt två redaktörer för klubbens medlemsutgåva

3)        Två spexamiraler som ombesörjer de praktiska arrangemangen för Chalmersspexet. Spexamiralernas mandatperiod sträcker sig från januari till slutet av följande års februari.

4)        Åtminstone två (2) redoxjoner. Redoxjonerna väljs under december månadsmöte.

5)        Två baalmarskalker som ordnar Kemistklubbens årsfest i samarbete med programutskottet.

6)        Sångledare och vicesångledare

7)        Fotograf och vicefotograf

8)        Kemistklubbens representant(er) i Teknologkommissionen, TFiF:s styrelse, TFiF:s Åboavdelnings styrelse, Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu rf samt TFiF:s utskott, De Yngres Råd. En(1) person utses som TEK:s föreningskontaktperson.

9)        ÅK4 ansvarig, som ansvarar för ÅK4:s fullgörande av deras diverse åligganden, bland dessa även inkluderat ASINDA.

 

Kap. VIII Publikationer och tryckalster

38 §      Klubben utger årligen publikationen Redox, som är klubbens språkrör och upprätthåller kontakten med utdimitterade medlemmar. Redoxjonerna åligger att

1)        sköta alla med utgivandet av tidningen förknippade frågor, såväl redaktionella som ekonomiska

2)        tillse att Redox kommer ut till Axelnatten

3)        avge bokslut för Redox till klubbens ekonomiser

Redoxredaktörerna kan för dessa åligganden utse ett lämpligt antal medhjälpare.

39 §      Klubben utger vid behov Kemistklubbens Sångbok. Beslut om utgivandet fattas vid ordinarie möte, som tillsätter en kommitté för detta ändamål.

40 §      Klubben utger en medlemsutgåva, benämnd Tekniska Åtgärder, som är ett informationsblad av informell karaktär.


 

Kap. IX Representation

41 §      Inbjuds klubben att med representanter närvara vid en av annan studentkorporation eller organisation anordnat tillfälle, utser styrelsen representanter på basen av ansökningar. Vid ordinarie möte skall meddelande om representation göras. Representant får efter fullgjort uppdrag redogöra för sin representation och inlämna skriftlig reseersättning på basen av vilken ersättning för resekostnaderna utbetalas.

42 §      Styrelsen äger rätt att pröva representationsansökningar, varvid följande beaktas: Klubbmeriter, studieår, tidigare representation och personliga kvalifikationer.

 

Kap. X Arbetsplikten

43 §      Varje diplomingenjörstuderande eller kemistuderande vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik som önskar tillhöra Kemistklubben bör utföra en viss mängd arbete för den. Storleken av detta arbete fastslås av styrelsen.

44 §      För att erhålla rätt att bära teknologmössa bör studerande vara teknolog, medlem i Kemistklubben och vara inskriven vid ÅA. Erhållna rättigheter bevaras.

45 §      Såsom pliktarbete godkännes arbeten enligt styrelsens beslut.

Kap. XI Klubblokalen

46 §      För klubblokalen antages ett särskilt reglemente, vilket bör finnas anslaget på synlig plats i denna. Skötseln av klubblokalen handhas av Borgrådet.